Linearno ocenjevanje in rangiranje živali rjave pasme na razstavi, Tolmin 2019

Od 12. do 13. marca 2019 je potekalo usklajevanje in usposabljanje evropskih ocenjevalcev rjave pasme. Organizirala ga je Zveza rejcev govedi rjave pasme Slovenije v sodelovanju s KGZ Ljubljana, KGZ Nova Gorica, tolminskim govedorejskim društvom, KZ Tolmin, občino Tolmin, občino Idrija ter rejci govedi rjave pasme iz tega območja. Zveza je članica Evropske zveze rejcev govedi rjave pasme in ji je bilo zaupano, da v letošnjem letu organizira strokovno srečanje ocenjevalcev članic evropske zveze.

Namen strokovnega srečanja je poenotenje kriterijev glede linearnega ocenjevanja živali, določitev mejnih vrednosti za posamezno lastnost, če so predlagane in sprejete nove meje, preveritev in uskladitev dela pri točkovanju živali rjave pasme ter na koncu tudi rangiranja – razvrščanja živali na razstavi glede na kriterije, ki so dogovorjeni pri rjavi pasmi. Pristop k takemu načinu dela ima gotovo velike prednosti, ker s skupnim znanjem, delom, organizacijo dela pripomoremo k hitrejšemu in boljšem selekcijskemu napredku.

Preveritev in poenotenje kriterijev linearnega ocenjevanja na živalih smo imeli v Idrijskih Krnicah, na kmetiji Prezelj Katice, ker smo ocenjevali prvesnice rjave pasme in jih tudi točkovali. Delo je potekalo po ustaljenem načinu, ki je določen že vrsto let. Za večino lastnosti imamo že vrsto let dogovorjene določene standarde, ki jih je nujno spoštovati oziroma prilagoditi glede na trend, ki se razvija v populaciji rjavega goveda. Selekcija mora tudi v bodoče strmeti k ohranitvi oziroma utrditvi dobrih lastnosti, ki so značilne za rjavo pasmo in čim bolj zmanjšati vpliv slabih lastnosti, ki negativno delujejo na rejo živali in prihodek.

V zadnjem obdobju se veliko dogovarjamo o pojavu belih, ne pigmentiranih pik-lis pri živalih rjave pasme. Sicer je ta pojav znan že vrsto let, vendar se odpravi te lastnosti, ki je lahko tudi negativna, v preteklosti ni namenilo veliko pozornosti. V bodoče bomo beležili živali z belimi lisami glede na velikost v lise. V razgovoru med članicami oziroma vodij linearnega ocenjevanja so predstavniki iz Nemčije predstavili pobudo o spremembi pri točkovanju živali rjave pasme. Odločitev o spremembi za enkrat ni bila sprejeta, ker so bili podani tudi pomisleki in se je prestavila za naslednje srečanje, ki bo v mesecu marcu 2020 v Franciji.

Drugi dan smo v Poljubinju simulirali razstavo živali, ker se tudi v praksi izkaže znanje in poznavanje linearnega ocenjevanja živali rjave pasme, ki ga mora posamezen ocenjevalec prenesti na žival oziroma na skupino živali in jih ustrezno razvrstiti. Na razstavi je sodelovalo 8 rejcev, razstavljenih je bilo 25 živali v 5 skupinah oziroma kategorijah: telice, prvesnice, krave v 2.laktaciji, krave v 3.laktaciji in starejše krave v 4. in višji laktaciji. V vsaki kategoriji smo vse živali razvrstili glede na kvaliteto ter pri kravah odbrali tudi živali z najboljšim vimenom. Izbrali smo tudi »MISS« razstave, 1. in 2. spremljevalko ter izbrali »ŠAMPIONKO« za vime in 1. spremljevalko »ŠAMPIONKE« za vime.

Rezultati na razstavi v Poljubinju 13 marec 2019

Pri tem delu je pomembno, da je ocenjevalec dobro podučen o linearnem ocenjevanju, da obvlada delo v ocenjevalnem krogu, ima relativno hiter in dober občutek za določitev dobrih in morda slabših lastnostih pri posamezni živali in na vse zadnje mora vse odločitve ustrezno obrazložiti in utemeljiti tako rejcem kot gledalcem. Pomembno je, da ocenjevalec utemelji, zakaj je posamezna žival višje rangirana oziroma boljša od nižje rangirane živali. Ocenjevanje oziroma razvrščanje živali nima namena poudarjati slabših lastnosti, dajanja kritik, ravno nasprotno. Poudariti je potrebno dobre, kvalitetne lastnosti, ker le-te prinašajo napredek in razvoj pasme in reje.

Pripravil: Matija Rigler, 15. 3. 2019

Foto: Saša Volarič

Priloge:

Rezultati na razstavi v Poljubinju 13. marec 2019

Katalog Poljubinj 13. marec 2019