Rejski cilj – mesnomlečni tip

Rjava pasma je kombinirana pasma, ki jo rede rejci usmerjeni v intenzivno in manj intenzivno prirejo mleka ter rejci dojilj. Rejski cilji, se zato delijo na dva dela. Glede na usmeritev in intenzivnost prireje mleka in mesa smo razdelili živali v dva tipa. Molznice v intenzivni prireji mleka so v mlečnem tipu, krave dojilje in del krav molznic v ekstenzivni prireji mleka, pa so v mesno-mlečnem tipu. Plemenskim bikom in bikovskim materam določamo tip, rejec pa se, razen pri načrtnem parjenju bikovskih mater, sam odloča s katerim tipom bikov pripušča oziroma osemenjuje svoje plemenice.

Rjava pasma – mesno mlečni tip

Rjava pasma – mesno mlečni tip je v rejskem cilju kombinirana pasma s poudarkom na prireji mesa. V konstituciji so živali nekoliko bolj grobe in sorazmerno dobro omišičene. Izboljšati je treba rastnost in omišičenost zlasti za rejce, ki se usmerjajo v prirejo mesa in opuščajo prirejo mleka. Zato je predvideno, da bi pri tem delu populacije zmanjševali delež AR pasme in povečevali delež RJ pasme ob tem pa obdržali mlečnost in vsebnost maščob na isti ravni kot do sedaj, vsebnost beljakovin pa povečali.

Pri rjavi pasmi je bil test na rastnost potomcev po bikih v osemenjevanju pred dvema letoma ukinjen. Do takrat so se testirali vsi potomci bikov rjave populacije, ki so bili v veliki večini iz populacije selekcionirane za prirejo mleka. V tem petletnem obdobju želi rejska organizacija vzpostaviti izvajanje testa na rastnost pri populaciji original rjave pasme, ki bo imela večji poudarek na lastnostih prireje mesa. Ker trenutno ni oprijemljivih podatkov iz testa na rastnost za ta tip rjave populacije, bi bilo nekorektno navajati podatke za priraste ter lastnosti klavnosti in omišičenosti ter želeni cilj za petletno obdobje. Vsekakor bomo strmeli, da povečamo število živali v tem tipu, ki bodo sposobne čim višjih prirastov ter kazale napredek v lastnostih mesnatosti. Ob tem pa želimo ohraniti količino mleka na sedanji ravni ter izboljšati  vsebnost beljakovin. Vsekakor ostaja cilj selekcionirati takšne živali, ki bodo prenašale v novo generacijo živali, sposobnost prirasta bikov pitancev preko 1200g na dan od rojstva do klavne teže. Zaradi majhne populacije bo zelo teško vspostaviti test v testni postaji, kot tudi vrednotenje podatkov z linije klanja (malo podatkov), zato se bomo posluževali obeh testov ter poleg prirastov spremljali tudi ostale zunanje znake, ki se spremljajo pri kombiniranih pasmah, kjer je prireja mesa in mleka enakovredno izražena. Ena od lastnosti je gotovo ocenjevanje omišičenosti bikov za osemenjevanje in pripust ter krav, ki bodo v kontroli prireje. Ocenjuje se z že obstoječim sistemom ocenjevanja to je številčna skala od 1 do 9, kjer je 1 najnižja (najslabša ocena) vrednost in 9 najvišja (najboljša ocena) za to lastnost. Pri bikih, ki bodo odbrani za osemenjevanje ali pripust naj bi bila ocena za omišičenost v zgornji tretjini omenjene skale. Tako bi posredno izboljševali klavne lastnosti pri tej populaciji.

Rejski cilj:

Mlečnost 5000 kg in več
Vsebnost 4 % mlečnih maščob, 3,5 % beljakovin
Telesna masa obsežen trup, telesna masa nad 600 kg
Višina v križu 142 – 146 cm
Dnevni prirast 1200 g/dan ali več biki od rojstva do klavne zrelosti
Vime čvrsto pripeto, izenačeno, žleznato
Noge čvrsti biclji, visoki in trdi parklji
Telitve lahke
Molznost 2 – 3,6 l/min
Ostale lastnosti dolga življenjska doba, dobra prilagodljivost in odpornost na bolezni, dobra mlečna vztrajnost, dobra plodnost, miren temperament, dobra omišičenost

Kratkoročni in dolgoročni rejski cilj za rjavo pasmo – mesno mlečni tip

Rejski cilj

Dolgoročni cilj Izhodiščno leto 2009* Končno leto 2015

količina mleka kg

> 5.000

5.294

5.294

vsebnost maščob (%)

4,00

4,01

4,01

vsebnost beljakovin (%)

3,50

3,30

3,32

* upoštevana je mlečnost krav, ki imajo RJ>62% in AR<=38%